Nové stanovy ČTS

Česko-thajská společnost, z.s.                                                                             IČ: 67798624

 

    Stanovy spolku

Čl. I

Název, sídlo, působnost a charakter

1. Název spolku: Česko-thajská společnost, z.s. (dále jen „spolek“) . Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech-Thai Society

2. .Sídlo spolku: Praha 9 -Dolní Měcholupy, Pod lesíkem 364/6, PSČ 109 00 

3. Působnost spolku: Česká republika

4. Společnost je dobrovolná, nevládní a nezisková organizace, která rozvíjí svou činnost nezávisle a i ve spolupráci s ostatními organizacemi podporujícími spolupráci s asijskými národy, jako jsou univerzity, instituce, muzea se speciální pozorností věnovanou asijské problematice.

Čl. II

Cíle a činnosti

1. Cílem spolkui je spolupráce a vytváření kontaktů ve všech oblastech kultury, vědy, hospodářství a turistiky mezi občany a organizacemi České republiky a Thajského království. Cílem spolku je zejména:

a) Upevňovat charakter, vzájemné porozumění a přátelství mezi Českou republikou a Thajským královstvím s ohledem na Chartu OSN a dvoustranné dohody mezi ČR a Thajskem.

b) Rozšiřovat informace mezi občany České republiky a Thajského království o důležitých sociálních, politických, kulturních, vědeckých a ekonomických událostech, stejně tak jako o historii, přírodě, ekologii a turistických možnostech těchto zemí.

c) Podporovat vzájemnou bohatou spolupráci v oblastech kultury, sportu, vědy, obchodu a vzájemného poznávání prostřednictvím turistiky.

2. Pro naplnění cílů společnost rozvíjí následující aktivity:

a) Organizuje přednášky, semináře, kurzy, symposia, výstavy, koncerty a další jiné kulturní, společenské a sportovní akce. b) Spolupracuje s partnerskými organizacemi výměnou informačních materiálů, přípravou výstav z různých oblastí kulturního a sociálního života.

c) Účastní se na vydávání publikací, letáků, publikování v novinách a časopisech, eventuálně pravidelného vydávání speciálních bulletinů o aktivitách společnosti.

d) Podporuje přátelské vztahy mezi městy a oblastmi v České republice a Thajsku.

e) Udržuje kontakty s thajskými studenty a ostatními thajskými občany v České republice.

f) Napomáhá vládním organizacím České republiky a ostatním organizacím rozvíjet kontakty s existujícími a budoucími spolupracujícími organizacemi v Thajsku.

g) Předkládá návrhy vládním a nevládním organizacím České republiky k zesílení spolupráce mezi Českou republikou a Thajskem.

Čl. III

Členství

1. Členství ve společnosti je individuální nebo kolektivní.

2. Členem společnosti se může stát český státní příslušník, cizinec nebo česká či zahraniční organizace bez ohledu na jejich národnost. Každá osoba nad 15 let se může stát individuálním členem po podání písemné přihlášky.

3. Člen spolku má právo být informován o činnosti spolku, účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním, volit a být volen do všech volených orgánů, uplatňovat své názory a předkládat podněty a připomínky k činnosti spolku.

4. Člen spolku má povinnost dodržovat stanovy a základní normy řádného chování, plnit usnesení orgánů spolku, podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti spolku, aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce, jakož i řádného a včasného placení příslušných členských příspěvků.

5. Členství ve spolku zaniká:

a) Písemným oznámením o vystoupení člena b) Úmrtím člena

c) Zánikem spolku bez právního nástupce

d) Nezaplacením členských příspěvků ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek člen ve výzvě upozorněn

e) Vyloučením, pokud člen závažným způsobem porušil povinnost vyplývající z členství. O vyloučení člena rozhoduje prezident spolku na základě doporučení výkonného výboru. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu písemně.

f) Kolektivní členství končí písemným oznámením o vystoupení z členství nebo zánikem firmy.

6. Seznam členů spolku je veden elektronickou formou a je přístupný pouze členům výkonného výboru. Zápisy a výmazy v tomto seznamu při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů provádí člen výboru pověřený prezidentem společnosti. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny pouze v nezbytném rozsahu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly takto pouze v nezbytném rozsahu zpřístupněny.

Čl. IV

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány.

a) Členská schůze

b) Výkonný výbor

c) Prezident společnosti

Čl. V

Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov

b) Volí prezidenta společnosti a výkonný výbor a odvolává jej

c) Schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za předcházející rok

d) Určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období

e) Rozhoduje o založení nebo zrušení pobočného spolku

f) Rozhoduje o zániku spolku

2. Zasedání členské schůze je svoláváno prezidentem společnosti podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Prezident společnosti je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň 1/3 členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá prezident společnosti členům spolku elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před konáním členské schůze. Součástí informace je návrh programu zasedání.

3. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů přítomných v době usnášení.

4. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřuje další člen přítomný na zasedání členské schůze.

Čl. VI

Výkonný výbor

1. Výbor představuje výkonný orgán členské schůze a naplňuje jeho rozhodnutí. V období mezi dvěma shromážděními řídí všechny aktivity společnosti.

2. Výbor je volen na 2 roky. Výbor se skládá z prezidenta společnosti, tajemníka, pokladníka, případně dalších členů, kteří jsou pověřeni dalšími činnostmi.

3. Setkání výboru se koná nejméně 6x do roka.

4. Rozhodnutí výboru je platné, pokud je schváleno většinou jeho členů.

5. Statutárním orgánem společnosti je prezident společnosti, který jedná samostatně.

Čl. VII Prezident společnosti

1. Prezident společnosti je statutárním orgánem spolku, je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem. Za spolek může jednat rovněž prezidentem společnosti zmocněný člen výboru nebo spolku.

2. Prezident společnosti je volen členskou schůzí na dobu 2 let. Prezident se funkce ujímá v den následující po dni volby.

3. Prezident společnosti je povinen zejména:

a) Svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. V těchto stanov

b) Vést řádně agendu členské schůze

c) Archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze

4. Prezident společnosti může zmocnit člena výboru či člena spolku, aby v nezbytném případě jednal za něj.

Čl. VIII

Pobočný spolek

1. Pobočný spolek může být založen v jiných městech, oblastech, institucích , univerzitách, školách, pokud počet členů převýší 5.

2. O zřízení pobočného spolku rozhoduje zasedání členské schůze hlavního spolku.

3. Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podává hlavní spolek.

4. Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku a vyjádřit jeho vlastnost pobočného spolku.

5. Zrušením hlavního spolku se zrušuje i pobočný spolek.

6. Hlavní spolek nezanikne dříve, než zaniknou všechny pobočné spolky.

Čl. IX

Financování spolku

1. Pro financování aktivit společnosti mohou být dostupné následující zdroje:

a) Příspěvky členů

b) Příspěvky sponzorů

c) Dary

Čl. X

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku: V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

V Praze, dne 7. 3. 2017

Podpis statutárního zástupce:

 

Mgr. Marek N ě m e c, Prezident společnosti