aktuální informace

 

Zápis ze schůze výboru ČTS dne 6. 9. 2016

Přítomni: Marek Němec, Jiří Škába, Vladimír Pixa, Petr Šulc, Sylva Luang-Rathová, Ivana Lȕhnová, Jana Šilhánková                        Omluveni: Milan Waldstein, Stanislav Korál, Tomáš Prášek ,Jaroslav Dudák

1. 15.9.2016 se slavnostně otevírá v budově Quadria Centrála cestovního ruchu Thajského království pro Evropu. Pan Marek Němec je pozván na oficiální otevření centrály a pokusí se při té příležitosti domluvit exkurzi i pro ostatní členy výboru. 2. Na 22.9.2016 zajistil pan Milan Waldstein v kině MAT promítání thajského filmu The Last Executioner. Film bude s anglickými titulky. Začátek v 18:30. Marek Němec pošle pozvání k účasti na thajskou ambasádu a dá pokyn k rozeslání pozvánek členům ČTS. Promítání je zdarma. 3. Loi Kratong se bude konat 14. 11. 2016. Místo a přesný čas akce upřesní pan Marek Němec. V úvahu přichází např. Erpet na Smíchově .  4. Narozeniny Thajského krále připadají letos na 5.12.2016. Zatím nevíme, kolik členů thajská ambasáda pozve.   5. Na 12.1.2017 je plánována přednáška pana Šulce a pana Němce s názvem Kořeny budhismu a jeho cesty do Thajska. Paní Ivana Lȕhnová prověří možnost uskutečnění přednášek v Barevné Kavárně, Londýnská 30. 6. 17.3.2017 se uskuteční výroční schůze společnosti, na které proběhnou volby do výboru na další období. Členové výboru mají za úkol navrhnout do příští schůze výboru a představit každý 1 nového kandidáta na člena výboru.

Zapsala: Jana Šilhánková

 

Zápis ze schůze výboru ČTS dne 14.12.2016

Přítomni: Marek Němec, Vladimír Piksa, Karel Stehno, Jaromír Dudák, Jaroslav Richter, Stanislav Korál, Amornjun Marzouki, Sylva Luang-Rathová, Ivana Lȕhnová, Jana Šilhánková                                                                                                                                 Omluveni: Milan Waldstein, Petr Šulc, Tomáš Prášek

1. Dne 3.1.2017 v 18:00 hod. začíná výstava vánočních a novoročních přání asijských zemí (Japonsko, Čína, Thajsko, Barma, Indie) ve vinárně U sv. Anežky, Anežská 3, Praha 1. Pan Karel Stehno všechny srdečně zve.

2. Dne 24.1.2017 se koná schůze výboru v SIAM Travel v 17:30

3. Dne 15.2.2017 v 19:00 hod. ve Faustově domě se koná přednáška PhDrPetra Šuce na téma „Země Jihovýchodní Asie a budhismus“ , adresa: Karlovonám.40, Praha 2.

4. 7.3.2017 v 17:30 v restauraci Lemon Leaf, Myslíkova 12 se uskuteční výroční schůze společnosti, na které proběhnou volby do výboru na další období. Členové výboru mají za úkol navrhnout do příští schůze výboru a představit každý 1 nového kandidáta na člena výboru.

5. Doporučujeme sledovat webové stránky společnosti, které jsou v novém designu.

6. Bylo navrženo: Aby p. Staněk udělal rozhovor se členem Česko-Thajské společnosti a aby z rozhovoru mimo jiné vyplynulo, jak komunikovat naší společnost navenek…

Aby p. Waldstein byl požádán o ukázku a představení Thajských masáží pro veřejnost Aby p. Grepl, bývalý velvyslanec v Thajsku udělal přednášku pro členy klubu.

Zapsala: Jana Šilhánková

 

 

Zápis ze schůze výboru ČTS dne 24/1/2017

Přítomni: Marek Němec, Petr Šulc, Stanislav Korál, Ivana Lühnová, Amornjun Marzouki, Sylva Luang-Rathová
Omluvili se: Tomáš Prášek, Vladimír Piksa, Milan Waldstein, Jana Šilhánková
Neomluvili se: Jaromír Dudák, Jaroslav Richter, Jiří Jindra, Luděk Staněk

1) Členové výboru požádáni, aby se podívali na své profily na webových stránkách a dle potřeby je aktualizovali. Své návrhy by měli poslat Stanislavu Korálovi do 31/1/2017.

2) Webové stránky „se rozházely“ po té, co byla provedena ochrana proti útokům hackerů. Dodatečně jsme se dozvěděli, že byly i zablokovány pro čtení v mimoevropských zemích. Marek Němec požádá p. Boxana, aby byly naše stránky odblokovány aspoň pro Thajsko.

3) Rušíme kolektivní firemní členství za příspěvek Kč 2000/rok pro nezájem. Jediným přispěvovatelem byla firma Two Tales.

4) Marek Němec domluví neformální návštěvu thajské centrály cestovního ruchu. Termín neuveden.

5) Příprava volební schůze: Výbor ČTS se shoduje v názoru, aby i na příští období byl zvolen předsedou ČTS společnosti Marek Němec, i když je v průběhu roku časově dost zaneprázdněn mimo Českou republiku. Po dobu jeho nepřítomnosti budou v případě potřeby plnit jeho roli pověření členové výboru. Přítomní členové výboru hodnotili přínos jednotlivých členů výboru pro práci společnosti. Bylo rozhodnuto nenavrhnout pro další období pp. Jindru a Staňka pro jejich velkou vytíženost v jejich zaměstnání. Marek Němec bude jednotlivě kontaktovat pp. Dudáka, Piksu a Richtera a zeptá se jich, zda mají zájem dále ve výboru pracovat. Stanislav Korál a Petr Šulc budou kontaktovat Karla Stehna, zda by se nechtěl vrátit k práci ve výboru. Diskuse byla vedena ve smyslu navrhnout práci ve výboru některým členům ČTS – např. pp. Pucherna, Korda, Korandová, sestry Kašubovy. Výbor dospěl k názoru, že v současné době nezáleží ani tolik na co největším množství členů výboru ČTS, jako na tom, aby v něm byli lidé, kteří mají čas, chuť a potenciál pro Česko-thajskou společnost něco udělat.

 Zapsala: Sylva Luang-Rathová

 

 

Zápis z jednání výroční členské schůze ČTS , konané dne 7. 3. 2017.

Místo a čas konání:    restaurace Lemon Leaf , od 17 hod. do 19 hod.

Prezident ČTS p. Mgr. Marek Němec zahájil jednání řádné schůze a  přivítal  všechny přítomné členy a zástupkyni thajské ambasády, která pronesla krátký uvítací proslov.

Z listiny přítomných bylo zjištěno, že na jednání je přítomno 32 členů spolku. Členská schůze je proto usnášeníschopná. Prezenční listina tvoří přílohu tohoto zápisu.

Program jednání:

1.      Volba orgánů schůze spolku

2.      Zpráva o činnosti v roce 2016, Zpráva o hospodaření společnosti v roce 2016 a Zpráva revizní komise za rok 2016

3.      Informace o transformaci občanského sdružení na spolek v souladu s NOZ

4.      Návrh, projednání a schválení změn stanov spolku v souladu s NOZ

5.      Volba  statutárního zástupce a nového výboru ČTS dle nových stanov

6.      Plán činnosti společnosti na rok 2017

7.      Diskuse

8.      Závěr

Nikdo  z přítomných nepředložil návrh na změnu, popř. doplnění, programu jednání schůze, a bylo tak přistoupeno k hlasování ke schválení programu jednání.

Pro návrh hlasovalo 32 přítomných, proti návrhu 0, zdrželo se hlasování 0.

Poté bylo přistoupeno k programu jednání:

1)      Prezident společnosti předložil návrh na volbu orgánů schůze :

a)      Předsedajícího řádné schůzi – p. Mgr. Marek Němec

b)      Osobu pověřenou sčítáním hlasů – pí Monika Korandová

c)      Osobu pověřenou zpracováním zápisu ze schůze – pí. Ing. Sylva Luang-Rathová

d)      Osobu ověřující zápis ze schůze – p.ing. Stanislav Korál

Pro návrh hlasovalo 32 přítomných, proti návrhu 0, zdržel se hlasování 0.

2)      Zpráva o činnosti v roce 2016

Pan Mgr. Marek Němec zhodnotil akce roku 2016, Zprávu o hospodaření v roce 2016 přednesla ing. Sylva Luang-Rathová, Zprávu Revizní komise přednesla pí. Jana Šilhánková.

Pro návrh hlasovalo 32 přítomných, proti návrhu 0, zdržel se hlasování 0.

 3)      Informace o transformaci na spolek v souladu s NOZ.

 Pan Mgr. Marek Němec informoval o nutnosti změny dodatku názvu společnosti z „o.s.“ na „z.s.“,  v souladu s NOZ. Nový název spolku zní: Česko-thajská společnost, z. s.

4)      Schválení nových stanov v souladu s NOZ  

Přítomní se jednomyslně usnesli, že schvalují stanovy navržené výborem společnosti.

Stanovy se v zásadních věcech nemění, jsou pouze upraveny, aby byly v souladu s novým Obchodním zákoníkem.

      Pro návrh hlasovalo 32 přítomných, proti návrhu 0, zdrželo se hlasování 0.

5)      Volba statutárního zástupce a  nového výboru společnosti dle nových stanov

Pan Mgr. Marek Němec poděkoval za  účast na  práci ve výboru dosavadním členům výboru a představil kandidátku členů výboru na nové období. Do nového výboru ČTS byli jmenováni a následně  jednotlivě odsouhlaseni všemi hlasy přítomných členů ČTS:

Prezident společnosti a statutární orgán: p. Mgr. Marek Němec,

Členové výboru:Mgr. Karel Stehno, PhDr. Petr Šulc,Ing. Stanislav Korál, Ivana Lühnová, Yvona Pavelková, Tomáš Prášek, Milan Waldstein,Ing.Jaroslav Pucherna, Amornjun Marzouki, Monika Korandová, Ing. Sylva Luang-Rathová,  Jana Šilhánková. 

Nově zvolený výbor společnosti se sejde v co nejkratším termínu, aby se dohodl na volbě zástupce prezidenta v době jeho nepřítomnosti, tajemníka, pokladníka, správce webových stránek, správce FB stránky, fotodokumentátora, příp. dalších funkcí.

Pro návrh hlasovalo 32 přítomných, proti návrhu 0, zdrželo se 0.

6)      Plán činnosti na rok 2017

Pan Mgr. Marek Němec seznámil přítomné s plánem činnosti společnosti na rok 2017 a vyzval přítomné, aby v následné diskusi přednesli podněty a nápady k akcím společnosti v tomto a případně příštím roce.

7)      Diskuse

Neformální diskuse o dalších aktivitách a možnostech ČTS probíhala při podávaném občerstvení na závěr jednání řádné členské schůze.

 Zápis pořídila: ing. Sylva Luang-Rathová                   Ověřil: ing. Stanislav Korál 

V Praze, dne 15. 3. 2017

 

Příloha: prezenční listina

 

 

 

Zápis ze schůze výboru ČTS konané dne 24.dubna 2017

Přítomní členové výboru:  

Mgr. Marek Němec, Mgr. Karel Stehno, PhDr. Petr Šulc, Ing. Jaroslav Pucherna, Ing. Stanislav Korál, Ing. Sylva Luang-Rathová, Amornjun Marzouki, Ivana Lühnová,                       Yvona Pavelková, Monika Korandová

Program schůze:

1.       přivítání předsedou Markem Němcem a gratulace ke zvolení členů

2.       návrh činnosti na rok 2017

Předseda vyzval přítomné k podání návrhů jednotlivých akcí a zajištění jejich organizace:

Pan Karel Stehno navrhl uspořádání vzpomínkové akce k pohřbu thajského krále- při této příležitosti předseda Marek Němec s panem Karlem Stehnem navštíví thajské velvyslanectví, kde projednají možnosti spolupráce na této akci

Paní Ivana Lühnová nabídla zajistit promítání filmu Poslední kat v Barevné kavárně (podzim 2017)

Paní Sylva Luang-Rathová navrhla návštěvu SAPY, kde by proběhla exkurze po asijských potravinách

Dále je plánována oslava Loi Krathong v listopadu 2017 - místo bude upřesněno

Pan Petr Šulc nabídl uspořádání výstavy fotografií z období 18ti let svého půdobení v Thajsku-ve vinárně u sv. Anežky na Starém městě.

Paní Amornjun Marzouki nabízí zajištění placené dvouhodinové plavby parníkem po Vltavě s thajským kulturním a gastronomickým programem (konec srpna 2017)

V rámci rozloučení s létem Pan Marek Němec zajistí exkurzi thajské centrály cestovního ruchu v Quadriu na Národní třídě, prohlídka bude zakončena sklenkou na terase s možností zacvičit si jógu pod vedením zkušené lektorky

Pan Petr Šulc s panem Jaroslavem Puchernou kontaktují  vybrané podnikatele v oblasti thajských služeb s nabídkou spolupráce a přidruženého členství při pořádání akcí, např: prezentace thajské gastronomie, kurzy vaření, přednášky o technice thajských masáží, podnikatelské etiketě, apod.  v možné spolupráci s paní Yvonou Pavelkovou a dalšími členy výboru

Pan Jaroslav Pucherna zajistí výrobu samolepek s logem a nápisem „Partner Česko-thajské společnosti“, které budou předány vybraným subjektům

Dále bylo panem Karlem Stehnem navrhnuto zhotovení odznáčků s logem společnosti-  pan Stanislav Korál nabídl zajištění přípravy loga

K 20. Výročí vzniku společnosti  je dále plánováno umístit na www stránky přehled nejlepších pořádaných akcí za dobu působení společnosti a případné vydání prezentačních brožurek

3.       termín další schůze výboru ČTS byl naplánován na 13.června 2017 v 17:00 hod.

                                                                                                                         Zapsala:  Monika Korandová

 

 

 

 

Zápis ze schůze výboru Česko-thajské Společnosti (dále ČTS) dne 13. Června 2017

Přítomni: - Marek Němec - Stanislav Korál - Karel Stehno - Petr Šulc - Jaroslav Pucherna - Sylva Luang-Rathová - Ivana Lűhnová - Yvona Pavelková - Jana Šilhánková - Monika Korandová - Amornjun Marzouki

1. Úvodní slovo – Marek Němec, Karel Stehno podal informaci o pozvání do asijského muzea ve Smečně u Slaného od bývalého ambasadora pana Karla Šímy                     

2. Petr Šulc informoval o gastronomické akci, kterou připravuje na říjen ve spolupráci s restaurací U Zlatého Jelena 

3. Marek Němec podal informaci o návštěvě u thajského velvyslance – na místě byla dohodnuta akce: Výstava fotografií z Thajska, která by měla podpořit obecnou znalost o Thajsku. Získání fotografií by proběhlo formou otevřené soutěže, budou vyhlášeny dva tématické okruhy: - A) Thajsko méně známé -B) Provincie Trang Soutěž bude propagována na těchto informačních kanálech: - Web ČTS + Facebook (Korál, Lühnová) - Rádio ČrO 2 – (Šulc, sestry Kašubovi) - Deník Metro (Stehno) - TAT (Marzouki) Případně Orientální ústav a Klub Cestovatelů

Návrh na informační annonci: Česko-Thajská společnost ve spolupráci s Thajským velvyslanectvím v Praze a Thajskou turistickou centrálou TAT vyhlašují soutěž fotografií z Thajska se dvěma tematickými okruhy: - Thajsko málo známé a Thajsko – provincie Trang. Soutěž je veřejná, každý zájemce (účastník soutěže) může poslat elektronicky nejvýše 3 snímky (fotografie) ve formátu .jpeg na mail. adresu fotosoutez.cts@gmail.com  , každý snimek do velikosti max. 1MB. Konečný termín pro zaslání snímků je 15.9.2017. Vyhodnocení zaslaných snímků provede komise ČTS do 30.9.2017. Vyhlášení nejlepších fotografií bude zveřejněno na webu ČTS - www.czechthaisociety.cz , kde budou rovněž zařazeny do jeho fotogalerie. - Nejlepších 48 fotografií bude vystaveno v listopadu na vernisáži v paláci Lucerna, která se bude konat pod patronací thajského velvyslanectví v Praze. Autoři nejlepších snímků obdrží věcné ceny, které věnuje ČTS a thajské velvyslanectví v Praze.

4. Posledním bodem programu byla akce výlet na lodi po Vltavě – plánovaná na 26.8.2017 od 14 do 16 hod. Akci organizuje paní Marzouki (pro svoje klienty) ve spolupráci s Jaroslavem Puchernou. Paní Marzouki se zavázala, že uhradí náklady na pronájem lodi Moravia ve výši 24 tis. Kč z plateb svých klientů, ČTS přispěje na thajský raut . Pro členy bude k dispozici cca 30 míst – ČTS nabídne účast členům za poplatek 150 Kč. Organizaci dořeší společně Marzouki a Pucherna

Zapsal: Jaroslav Pucherna

 

Zápis ze schůze výboru ČTS konané dne 5.10.2017

Přítomní členové výboru:

Mgr. Marek Němec, Mgr. Karel Stehno, PhDr. Petr Šulc, Ing. Jaroslav Pucherna, Ing. Stanislav Korál, Ing. Sylva Luang-Rathová, Amornjun Marzouki, Ivana Lühnová,  Yvona Pavelková, Monika Korandová, Tomáš Prášek, Jana Šilhánková, Milan Waldstein,  jako host:  Ing. Jiří Škába

Projednány připravované akce:

1.       Oslava thajského svátku Loi Kratong 4.11.2017 v restauraci Lemon Leef s malou ukázkou thajské kuchyně (polévka Tom Kha Kai), v 18 hod. následuje společná procházka na blízký Střelecký ostrov a vypuštění vyrobených Kratongů, pozváni budou zástupci ambasády

2.       Změna termínu uzávěrky fotosoutěže na 15.11.2017. Počet fotografií bude zredukován na 24 fotografií v každé kategorii. Výstava vítězných fotografií se uskuteční v pasáži Lucerna od 11.12.2017 do 11.1.2018.  Tomáš prášek zjistí možnosti instalace fotografií. Cena pro výherce bude upřesněna 

3.       Marek Němec dodá podrobné informace týkající se pohřbu thajského krále dne 26.10.2017 a oslavy narozenin dne 5.12.2017. 

4.       Další plánovanou akcí na leden 2018 Silk fashion show- bude upřesněno 

5.       Na únor 2017 plánována odborná přednáška pana Petra Šulce na téma Podoba budhismu v Thajsku 

6.       Předseda Marek Němec vyjádřil poděkování Thajské ambasádě za pozvání na  Garden party v rezidenci thajského velvyslanectví s výborným thajskm jídlem a krátkým loutkovým představením z Ramajány. Další poděkování patří paní Marzouki a panu Puchernovi za zajištění akce na lodi Moravia, která poběhla v srpnna konci letních prázdnin. 

7.       Následující schůze výboru ČTS plánována na 23.11.2017 v 16:30 hod. 

8.       Výroční schůze společnosti proběhne dne 12.4.2018

                        Zapsala: Monika Korandová

 

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU ČTS

dne 23.1.2018, zač.16:30 hod, místo konání: Siam Travel

Přítomni: Marek Němec, Karel Stehno, Monika Korandová, Ivana Lühnová, Yvona Pavelková, Amornjun Marzouki, Jana Šimánková, Stanislav Korál.

1.      1. Paní  Sylva Luang-Rathová oznámila ukončení své činnosti ve výboru ČTS.

2.      2. Mgr. Marek Němec  ohodnotil  výstavu soutěžních fotografií  o Thajsku v pasáži Lucerna za velmi úspěšnou propagaci  Thajska a činnosti naší společnosti. Výstava proběhla  ve spolupráci s thajským velvyslanectvím a turistickou agenturou TAT od 11.prosince 2017 do 10. Ledna 2018.

3.      3. Marek Němec navrhl uspořádat výstavu těchto fotografií  s přednáškou o Thajsku, kde by byly rovněž předány ceny autorům prvních tří vítězných fotografií. Termín a místo této akce budou upřesněny.

4.      4. Jména autorů vítězných fotografií budou uvedena na web.stránkách ČTS (www.czechthaisociety.cz)   a FB.

5.       5.Výroční členská schůze  ČTS se bude konat dne 12.4.2018 v restauraci Lemon Leaf , zpestřené malým thajským pohoštěním.

6.       6.Návrh plánu akcí pro rok 2018:  -uspořádání kurzu vaření thajských jídel,  - možnost návštěvy buddhistické svatyně v Kolodějích, - možnost uspořádat garden party s cateringem, - uspořádání  vernisáže soutěžních fotografií  ve Faustově domě se zahajovací přednáškou 3.-21.prosince (již zajistil Stanislav Korál).

7.       7.Příští schůze výboru : původně plánovaná na 21.2.2018, z organizačních důvodů přesunuta na 6.3.2018 (v Siam Travel od 16:30 hod., členové výboru byli včas na tuto změnu upozorněni.)

              Zapsala: Monika Korandová

 

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU ČTS  ze dne 6.3.2018.

Místo konání:  Siam Travel, Myslíkova ul., zač. 16:30 hod.

Přítomni: Marek Němec, Yvonna Pavelková, Tomáš Prášek, Petr Šulc, Stanislav Korál

Omluvili se (nemoc, zahraniční cesty, pracovní zaneprázdnění): Monika Korandová, Jaroslav Pucherna, Milan Waldstein,  Ivana Lühnová, Amornjun Marzouki, Karel Stehno, Jana Šilhánková

 Projednávané body:

1. Mgr. Marek Němec členy výboru informoval o organizačním zajištění  členské schůze, která se opět bude konat v thajské restauraci Lemon Leaf v Myslíkově ulici dne 12.4.2018 od 17 h.

2. Ceny za vítězné soutěžní fotografie budou jejich autorům předány na členské schůzi 12.4.2018. V případě, že se některý z autorů vítězných snímků nebude moci na členskou schůzi naší společnosti dostavit, bude s nimi místo předání ceny dohodnuto individuálně prezidentem společnosti Mgr.Markem Němcem.  (autoři snímků ve vítězném pořadí: Marek Kostka, Mirka a Magda Kašubovy, Martina Korálová)

3. Na podmínky vytvoření jiných web. stránek společnosti (s rozsahem dosavadních stránek) se bude informovat Tomáš Prášek. Event. vytvoření nových web. stránek by bylo zajištěno ve spolupráci se Stanislavem Korálem.  Zprávu o možnostech vytvoření těchto stránek a nákladech s tím spojených podá Tomáš Prášek výboru ČTS do 15.3.2018.

4. Připravuje se akce s promítáním thajských filmů – org.zajištění: Tomáš Prášek

    Zápis: Stanislav Korál

 

 Zápis z výroční schůze ČTS 2018
Dne 12.4. 2018 se konala v thajské restauraci Lemon Leaf výroční členská schůze naší společnosti.
Úvodem všechny přivítal prezident společnosti Marek Němec, a informoval přítomné členy o všech akcích, kterých jsme se účastnili v minulém roce 2017, ať už to byly naše samostatné akce nebo akce pořádané ve spolupráci s thajskou ambasádou a nebo agenturou TAT (Turistická centrála Thajska). Zvlášť zdůraznil úspěšnou výstavu vybraných soutěžních fotografií s thajskou tématikou, která proběhla v prostorách pražské pasáže Lucerna v prosinci a lednu 2017/18. Věcné ceny za vítězné první tři snímky obdrží: 1.cena: pan Marek Kostka, 2.cena: sl.Mirka a Magda Kašubovy a 3.cena: Martina Korálová. Repríza této výstavy se uskuteční v prostorách Faustova domu na Karlově nám. v prosinci t.r.
Následně se ujal slova náš host- konzul thajského velvyslanectví pan Jak Sangchai, který vyjádřil své potěšení nad spoluprací s naší společností, a mezi jiným také připomněl podobnost našich svátků velikonočních a thajského svátku vítání nového roku.
Členka výboru Monika Korandová poté přečetla zprávu o hospodaření společnosti za rok 2017.
Marek Němec poděkoval jménem společnosti Sylvě Luang-Rathové za dlouholetou činnost ve výboru ČTS.
Na závěr setkání jsme si pochutnali na thajské specialitě pad thai noodles, a až do ukončení schůze jsme se věnovali vzájemné přátelské konverzaci.

   zápis: Ivana Lühnová

 

 

Zápis ze schůze výboru ČTS konané dne 22.5.2018

Přítomni:                                                                                                                                                       Marek Němec, Karel Stehno, Petr Šulc, Jaroslav Pucherna, Tomáš Prášek, Ivana Lühnová, Yvona Pavelková, Monika korandová, Amorjun Marzouki,  Jiří Škába a jako host Hana Škábová

1.  Prezident ČTS Marek Němec přivítal všechny přítomné a informoval členy výboru o změně na postu thajského velvyslance. Po uvedení nového velvyslance do úřadu jej navštíví zástupci výboru ČTS, aby mu představili činnost naší společnosti.

2.  V následujících dnech předá Marek Němec výhercům ceny za fotografickou soutěž, která proběhla v prosinci 2017.

3.  Marek Němec připomněl členům výboru možnost využití samolepek s logem společnosti a jejich předání vybraným subjektům

4.  Navržený plán činnosti ČTS do konce roku:

_   naplánována společná akce členů společnosti theravádského budhismu a ČTS   dne 25.8.2018 na Občanské plovárně v Praze – thajský večer s občerstvením a kulturním programem. Vstupné bude upřesněno.

_   Září 2018- naplánována přednáška pod názvem Budhismus v dnešním Thajsku      Petra Šulce ve vinárně u Anežky. Přesný termín bude upřesněn.

_   Dne 23.11.2018 oslava svátku Loi Kratong s malým občerstvením

     _   od 1.12. až 22.12.2018 výstava soutěžních fotografií s thajskou tématikou              s informacemi o naší společnosti ve Faustově domě na Karlově náměstí                          _   Tomáš Prášek nabídl možnost uspořádat  kurzy vaření thajských pokrmů,      pokud se   podaří zajistit potřebné prostory

_    Další případné akce budou upřesněny.

          Zapsala:  Monika Korandová

 

Zápis ze schůze Českothajské společnosti ze dne 5.9.2018

 

Přítomni:

Marek Němec, Petr Šulc, Karel Stehno, Jaroslav Pucherna, Ivana Luhnová, Jana Šilhánková, Yvona Pavelková, Monika Korandová

 

1)    Prezident Marek Němec podal info o chystaném uvedení nové thajské velvyslankyně do úřadu thajského velvyslanectví v ČR. Vybraní členové výboru ČTS zorganizují schůzku s novou velvyslankyní, aby ji seznámili s činností a zaměřením naší společnosti.

 

2)    Z důvodu potřeby posílení ekonomické soběstačnosti ČTS členové výboru jednomyslně odhlasovali zvýšení ročního členského příspěvku od ledna 2019 na 500 Kč (nevýdělečně činní 300 Kč).

 

3)   Připravované akce do prosince 2018:

 

- 9.10.2018:  Přednáška Petra Šulce na téma Budhismus v dnešním Thajsku – pravděpodobné místo konání: vinárna U Anežky.

 

- 22.11.2018: Oslava svátku Loni Kratong - spouštění Kratongů na Vltavu na Střeleckém ostrově zakončené posezením v restauraci Lemon Leaf.

 

- 1.12.- 22.12.2018:  Výstava  soutěžních fotografií s thajskou tématikou z listopadu 2017 a představení ČTS veřejnosti ve Faustově domě s vernisáží 1.12.2018

 

 

 

                                                                  Zapsala : Monika Korandová